NIKO PROJEKT

PROJEKTIRANJE IN RAČUNALNIŠTVO

Slide 1

Prijava

NIKO PROJEKT

Kjer se vaše vizije uresničijo...

O nas

V našem podjetju se osredotočamo na dve področji - računalništvo in projektiranje. Pripravljamo projektne dokumentacije za stanovanjske in kmetijske objekte in izvajamo širok spekter računalniških storitev.

Zdravko Koren

ZASEBNOST

Informacija o piškotkih

Naša spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Ali se strinjate z uporabo piškotkov ?

VEČ INFORMACIJ:
- informacije o piškotkih

- eZasebnost direktiva EU

Zavrnili ste piškotke. Odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste piškotke z naše spletne strani.
Odločitev lahko prekličete.

Projektna dokumentacija

Po trenutno veljavnem zakonu ZGO-1, s katerim urejamo gradnjo objektov, poznamo več vrst projektne dokumentacije.PROJEKTNA-DOKUMENTACIJA

idejni projekt (IDP): ta projekt se izdeluje z namenom izbora najustreznejše variante zasnove objekta oziroma načina izvedbe.

idejna zasnova (IDZ): namen tega projekta je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev od pristojnih soglasodajalcev.

projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD): omenjen projekt se izdeluje za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja

projekt za izvedbo (PZI): izdelan je na podlagi PGD za potrebe izvedbe gradnje, saj so v njem podani detajli oziroma tehnične rešitve, na podlagi katerih se izvaja gradnja na gradbišču.

projekt izvedenih del (PID): v tem projektu se vrišejo spremembe, ki so nastale v času gradnje in se izdeluje za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja. 

 

Projekt sestavljajo:

Vodilna mapa, ki vsebuje: Podatke o projektu in udeležencih pri graditvi, lokacijske podatke pri katerih se opiše in prikaže skladnost gradnje s prostorskimi akti, izkazi, soglasja pristojnih soglasodajalcev in drugi podatki, pomembni za odločanje v upravnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

Načrti, ki vsebujejo: Sestave grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti in bo izpolnjevala bistvene zahteve. Vrste načrtov, ki jih vsebuje projektna dokumentacija: načrti arhitekture, načrti krajinske arhitekture, načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti, načrti električnih inštalacij in električne opreme, načrti strojnih inštalacij in strojne opreme, načrti telekomunikacij, tehnološki načrti, načrti izkopov, geodetski načrti ter drugi načrti v zvezi z gradnjo, kot so študija požarne varnosti in druge tehnične študije oz. eleborati.

Elaborati, ki vsebujejo: Študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte, konservatorske načrte ter druge tehnične dokumente v zvezi z gradnjo kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na kateri se objekt gradi, potrebni in jih zahtevajo posebni predpisi, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje predpisanih bistvenih zahtev.

 

Vrste gradnje:

ZGO-1 pozna naslednje vrste gradenj, ki imajo specifične zahteve tudi pri izdelavi projektne dokumentacije:VRSTE-GRADNJE

Gradnja novega objekta je izvedba del, s katerim se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled.

Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti in spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne gre bistveno za spremembo v zvezi z velikostjo, če se njegova prostornina ne spremeni za več kakor 10%.

Sprememba namembnosti je izvedba del, ki niso gradnja zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo namena objekta ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico.

Legalizacija - nelegalna gradnja pomeni, da se je gradnja oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, izvajajo oziroma so izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja. Potrebno nadomestilo oz. plačilo za degradacijo oz. uzurpacijo prostora.

Uporabno dovoljenje je odločba, s katero tisti upravni organ, ki je za gradnjo izdal gradbeno dovoljenje, na podlagi poprej opravljenega tehničnega pregleda, dovoli začetek uporabe objekta.

 

Vrste objektov:

Objekti se glede na zahtevnost gradnje in vzdrževanja razvrščajo na:VRSTE-OBJEKTOV

Zahtevni objekt je objekt, v katerem se zadržuje večje število oseb, ali objekt, ki ima velike dimenzije, ali objekt za katerega je vedno obvezna presoja vplivov na okolje po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ali drug objekt, če je tako določeno s posebnimi predpisi. Za zahtevne objekte (gospodarske, industrijske in večstanovanjske objekte)  je potrebna ustrezna revizija projektne dokumentacije. Imajo velike dimenzije; prostornina > 5000m3, višina presega 15m, merjeno od tal do kapa ali vrha konstrukcije, nosilni razpon > 8m ali prednapeta konstrukcija razpona > 10m

Manj zahtevni objekt je vsak objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte.

Nezahtevni objekt je konstrukcijsko manj zahteven objekt. Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni na obstoječe priključke.

Enostavni objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje osebnega statičnega in gradbeno tehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje. Zanj ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.