NIKO PROJEKT

PROJEKTIRANJE IN RAČUNALNIŠTVO

Slide 1

Prijava

NIKO PROJEKT

Kjer se vaše vizije uresničijo...

O nas

V našem podjetju se osredotočamo na dve področji - računalništvo in projektiranje. Pripravljamo projektne dokumentacije za stanovanjske in kmetijske objekte in izvajamo širok spekter računalniških storitev.

Zdravko Koren

ZASEBNOST

Informacija o piškotkih

Naša spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Ali se strinjate z uporabo piškotkov ?

VEČ INFORMACIJ:
- informacije o piškotkih

- eZasebnost direktiva EU

Zavrnili ste piškotke. Odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste piškotke z naše spletne strani.
Odločitev lahko prekličete.

Potek izdelave PGD

Izdelava projektne dokumentacije PGD poteka po naslednjih fazah:

Za začetek izdelave projektne dokumentacije je potrebno pridobiti:PROJEKTIRANJE
Lokacijsko informacijo s kopijo kartografskega dela prostorskega akta (izda jo občina), geodetski načrt in certifikat (priskrbi ga geodetsko podjetje) in če investitor lastninske pravice še nima vpisane v Zemljiški knjigi, je potrebno pridobiti tudi dokazilo o lastništvu.

Izdelava idejne zasnove za pridobivanje projektnih pogojev in soglasij za priključitev
Ko projektant razpolaga z vso osnovno dokumentacijo, se lahko z investitorjem podrobneje dogovori o objektu, ki se namerava graditi (tlorisne dimenzije, streha itd.). Nato projektant izdela idejno zasnovo vodilne mape, ki je namenjen pridobivanju projektnih pogojev oz. soglasij za priključitev upravljavcev gospodarske javne infrastrukture (za priključitev na vodovodno omrežje, elektriko, cesto ipd.) oz. soglasodajalcev (npr. zaradi gradnje na območju varstva kulturne dediščine ali vodovarstvenem območju). V projektnih pogojih in soglasjih za priključitev soglasodajalci zapišejo, kaj vse je potrebno upoštevati pri umestitvi želenega objekta v prostor (potek posameznih vodov, izvedba priključka na cesto ipd.).

Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo ter pridobivanje soglasij k projektnim rešitvam
Ko projektant prejme vse projektne pogoje in soglasja za priključitev, lahko nadaljuje z izdelavo projekta. Ko je projekt končan, je potrebno od vseh soglasodajalcev, ki so izdali projektne pogoje, pridobiti še soglasja k projektnim rešitvam. Z njimi potrdijo, da so bili pri projektiranju upoštevani vsi predhodno pridobljeni projektni pogoji. Ko so v projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vložena vsa soglasja, je projekt zaključen.

Plačilo komunalnega prispevka, sklepanje služnostnih pogodb
Ko je projekt zaključen, mora investitor plačati še komunalni prispevek. Osnove za odmero se med občinami razlikujejo. To je lahko velikost gradbene parcele, zazidana površina itd. Praviloma pa je osnova za izračun komunalnega prispevka neto tlorisna površina objekta.V kolikor bo izvedba priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo potekala preko zemljišč, ki niso v lasti investitorja (npr. polaganje cevi ali kablov preko sosednjega zemljišča zaradi priključitve na vodovod, elektriko, uporaba dovozne poti itd.), je potrebno pridobiti tudi služnostne pravice. Pogodbe o ustanovitvi služnosti morajo biti notarsko overjene, služnost pa se vpiše tudi v Zemljiško knjigo.

Pridobitev gradbenega dovoljenja
Ko ima investitor pripravljeno vso dokumentacijo, lahko na upravni enoti odda vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Priložiti ji je potrebno dva izvoda PGD. Poleg tega pa je potrebno vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti tudi dokazilo o plačilu komunalnega prispevka in morebitne služnostne pogodbe.